Czy każda firma powinna mieć własne Data Center?

Budowanie własnego Ośrodka Przetwarzania Danych to duża inwestycja. Podstawowymi pytaniami, jakie pojawiają się u podstaw rozważań nad budową firmowego Centrum Przetwarzania Danych jest to jak szybko inwestycja się zwróci i czy jest ona prosta w realizacji.

Decyzje

Rozpoczynając proces tworzenia Data Center, należy odpowiedzieć sobie na fundamentalne pytanie. Czy będzie ono budowane od podstaw w nowo powstałym budynku, czy też powstanie w zaadoptowanym w tym celu pomieszczeniu? Niejednokrotnie może się okazać, że tańszym rozwiązaniem jest postawienie całkiem nowego budynku niż adaptacja już istniejącego.  Niezależnie od podjętej decyzji, powinno się mieć na uwadze wymagania prawne obowiązujące ośrodki przetwarzania danych.

Systemy normalizacji

Przed rozpoczęciem budowy należy szczegółowo zapoznać się z zasadami i procedurami pracy ośrodków Data Center. Podlegają one różnym systemom normalizacji, których celem jest ujednolicenie standardów budowy i funkcjonowania ośrodków oraz zachowanie spójności komunikacji informacji do otoczenia.

Globalnie uznawaną normą określającą zasady projektowania centrów przetwarzania danych i ich infrastruktury jest norma ANSI TIA-942 opublikowana w 2005 roku. Nadzór nad normą sprawują dwie instytucje:

 • ANSI – American National Standards Institute
 • TIA – Telecommunications Industry Association

 

Norma ANSI TIA-942 określa standardy szeregu elementów projektowych i środowiskowych ośrodków Data Center, takich jak układ pomieszczeń, układ okablowań, poziom niezawodności, stosowane systemy bezpieczeństwa, systemy mechaniczne i elektryczne, nadmiarowość w instalacjach, czy względy środowiskowe. Zestaw parametrów skatalogowany został w czterech klasach, oznaczonych jako TIER I do TIER IV:

 • TIER I – posiada pojedyncze źródło zasilania, nie stosuje się redundantnych komponentów. Jest to podstawowa infrastruktura z dostępnością 99,671% w ciągu roku.
 • TIER II – spełnia wymagania TIER I, posiada redundancje w obszarze najważniejszych elementów infrastruktury IT. Dostępność na poziomie 99,741.
 • TIER III – spełnia wymagania TIER II. Okablowanie i infrastruktura IT jest w całości zdublowania. Sprzęt IT wyposażony jest w zdublowane zasilanie i systemy pozwalające na wymianę elementów bez konieczności wyłączania zasilania, w pełni pracuje w układach N+1. Dotyczy to także takich elementów jak klimatyzacja i UPS. Musi posiadać system podtrzymania zasilania w postaci generatora napędzanego silnikiem spalinowym.
 • TIER IV – spełnia bądź przekracza wymagania TIER III. Zasilanie jest tutaj dostarczane z dwóch niezależnych źródeł. Poziom dostępności nie może być niższy niż 99,995%.

Najbardziej odpowiednim ośrodkiem dla środowisk biznesowych pracujących w trybie ciągłym będzie ośrodek zaklasyfikowany do klasy TIER III/IV, co oznacza w szczególności dostępność roczną systemów umieszczonych w ośrodku na poziomie odpowiednio: TIER III – 99,982% i TIER IV - 99,995%.

Norma ANSI TIA-942 jest uznawaną i nieformalnie przyjmowaną jako wytyczną formułą określania standardów budowy i funkcjonowania ośrodków Data Center. W warunkach polskich nie jest ona jednak poddawana weryfikacji i certyfikowana przez żadną instytucję, stąd powstają rozbieżności w zakresie interpretacji zaleceń normy, czy też stosowanie wybranych elementów wyższych, bardziej rygorystycznych klas w ośrodkach projektowanych dla klas niższych. Przy ocenie parametrów stosuje się więc dobre praktyki branżowe i w naturalny sposób rozciąga zakres wymagań na elementy nieobjęte bezpośrednio normą ANSI TIA-942, mające jednak znaczący wpływ na bezpieczeństwo składowanych danych w długookresowej perspektywie. Są to między innymi założenia dotyczące praw własności obiektów i terenów, na których są zlokalizowane, współużytkowania obiektów przez podmioty zewnętrzne, czy wynikające z warunków klimatycznych specyficznych dla lokalizacji geograficznej ośrodków. Wymagania stawiane ośrodkom Data Center zawierają również oczekiwania zmniejszające ryzyko wystąpienia zagrożeń zwyczajowo wyłączanych w umowach o świadczenie usług, takich jak położenie poza terenami, na których mogą odbywać się strajki, zamieszki z udziałem ludności, powodzie, obiekty, które poprzez narażenie na działanie sił natury (wichury, intensywne opady atmosferyczne) mogą zaszkodzić funkcjonowaniu obiektu (zawalenie).

System CCTV w obiekcie zawierającym powierzchnię serwerową powinien być wykonany z uwzględnieniem stosownych norm, to samo dotyczy systemów alarmowych, systemów dozorowych, systemów kontroli dostępu, systemów przeciwpożarowych i sygnalizacji pożaru itd.

Budowanie kadry

Kolejnym ważnym aspektem jest zbudowanie kompetentnego zespołu z zakresu energii elektrycznej, klimatyzacji, a także ewentualnej potrzeby gaszenia oraz wiedzy o infrastrukturze informatycznej. Taki zespół musi pracować w systemie 24/365, co w konsekwencji niesie ze sobą duże i stałe koszty finansowe.

Symulacja finansowa

Analiza zawiera symulację kosztową budowy swojego ośrodka przetwarzania danych.

Serwerownia

100

Powierzchnia kolokacyjna bez pomieszczeń technicznych i  komunikacyjnej

Serwerownia docelowo

150

m ²

Należy założyć przyrost zapotrzebowania na kolokację 5% w skali roku, dlatego zakładana powierzchnia docelowa musi to zakładać

Ilość szaf rack

40

sztuk

Dla szaf 600x1200 1 szafa to 2,5m²  powierzchni kolokacyjnej

Biura + pomieszczenia serwis IT

150

Dla potrzeb personelu

Budynek razem pow. użytkowa

1 000

m ²

W tym rozdzielnie, rozdzielnie SN, transformatory, agregat, UPS’y, akumulatory, klimatyzacja, system gaszenia, ciągi komunikacyjne

i rampa, docelowa powierzchnia kolokacji, biura, powierzchnie serwisowe i magazyn

Grunt

3 000

Zakładając ogrodzenie terenu i mini parking

Miejsca parkingowe

10

 

 

Wzrost zapotrzebowania na kolokację

5%

 

rok do roku

Koszt budynku

2 500

tys. zł

Prace budowlane, budynek o konstrukcji żelbetonowej

Koszt gruntu

1 000

tys. zł

 

Koszt instalacji

5 000

tys. zł

Instalacje elektryczne SN, NN, rozdzielnie, transformatory SN, rozdzielnie SN i NN, klimatyzacja,  gaszenie, okablowanie, podłoga techniczna, agregat, przyłącza energetyczne, przyłącza telekomunikacyjne, instalacja odgromowa, drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej, system detekcji dymu, systemy bezpieczeństwa i CCTV, urządzenia sieci komputerowej, szafy, PDU, system do monitorowania SCADA, (kompletna szafa to koszt 6 tys. zatem same szafy to 250 tys. zł)

Koszt pieniądza

5%

rocznie

Należy założyć, że posiadano kapitał na inwestycję, zatem mowa jedynie o koszcie pieniądza w czasie, ile zainwestowany pieniądz przyniósłby z lokaty. Do analizy kosztów przyjmuje się jedynie koszt wyposażenia i dostosowania budynku 5 550 zł. Założono, że sam budynek i teren po 10 latach będzie posiadał wartość odwzorowującą wzrost wartości na runku i może zostać sprzedany

Żywotność wyposażenia

5-10

lat

 

Amortyzacja budynku

40

lat

 

Baterie UPS wymiana

5

lat

Wymiana co pięć lat

Wzrost kosztów pracy

3%

 

rok do roku

Wzrost kosztów energii

5%

 

rok do roku

Wymagana gęstość energii

4

kW/m²

10 kW/szafę, szafa to 2,5m²  zatem: 10/2,5

Średnie zużycie

2

kW/m²

5 kW/szafę, szafa to 2,5m²  zatem: 5/2,5

PUE

2

 

Założono pozytywny scenariusz

Energia elektryczna z przesyłem

0,42

 

Personel techn/administracyjny

4

etaty

8 tys. zł/mc koszty dla przedsiębiorcy

Personel ochrony

4

etaty

3 tys. zł/mc koszty dla przedsiębiorcy

Personel administracja budynkiem, konserwacja, sprzątanie

4

etaty

3 tys. zł/mc koszty dla przedsiębiorcy

 

Analiza przepływu pieniężnego dla budowy Data Center

Lata

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Serwerownia wykorzystanie

[m2]

100

105

110

116

122

128

134

141

148

155

PUE

(strata energetyczna)

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

Zużycie energii [GW]

4,38

4,60

4,83

5,07

5,32

5,59

5,87

6,16

6,47

6,79

Cashflow w latach  w tys. zł

Budynek

 

2 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Grunt

 

1 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dostosowanie budynku i terenu pod potrzeby DC

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bateria UPS

-

-

-

-

50

-

-

-

-

-

Paliwo do agregatu

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Podatek od nieruchomości

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Koszty pieniądza

275

289

303

318

334

351

369

387

406

427

Instalacje + wyposażenie

5 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Serwis pogwar. Instalacji

-

250

250

250

250

250

250

250

250

250

Energia

 

1 840

2 028

2 130

2 236

2 348

2 465

2589

2 718

2 854

2 997

Personel IT (24/7)

384

396

407

420

432

445

459

472

486

501

Ochrona (24/7)

144

148

153

157

162

167

172

177

182

188

Administracja budynku, konserwator, sprzątanie

144

148

153

157

162

167

172

177

182

188

Razem 46 MLN zł

W wariancie zakupu usługi kolokacji dla 40 szaf z zasilaniem to koszty całkowite w 10 lat nie przekroczą 16 MLN złotych. 

 

Czy warto budować?

Oczywiście, że warto, ale tylko w kilku przypadkach:

 • gdy powierzchnia Data Center nie jest liczona w tysiącach metrów kwadratowych,
 • kiedy posiada się tanie finansowanie takiej inwestycji,
 • posiadając kompetentny zespół do zbudowania i obsługiwania Data Center. Koszty zbudowania takiego zespołu są wysokie, kompetencje, szczególnie na początku niewielkie. Tu ważne jest by zdawać sobie sprawę, że 60% awarii w ośrodkach przetwarzania danych jest spowodowanych błędem ludzkim. 
 • posiadając czas na zbudowanie DC szczególnie ten czas potrzebny jest na znalezienie odpowiedniej działki i projektowanie. Można mnożyć przykłady podobne do tego, jak serwerownie nie mogą używać agregatów prądotwórczych, ponieważ generują one za duży hałas. Nie uwzględniono podczas projektowania wpływu na warunki środowiskowe. Jeżeli jest potrzeba natychmiastowego użytkowania ośrodka przetwarzania danych, to pomysł z budową może mocno kolidować z ideą budowy.
 • przedsiębiorstwo ma stałe potrzeby związane z infrastrukturą ośrodka przetwarzania danych – jeśli te parametry są zmienne istnieje ryzyko, że posiadana infrastruktura okaże się być niewystarczająca lub za duża, zatem powstaje zbędny koszt.

Budując własny ośrodek należy spełnić ok. 75 parametrów lub kryteriów obowiązujących tego typu ośrodki. Są to dokładne wytyczne dotyczące:

 • terenu, na której ma zostać zbudowane DC,
 • rodzaju zasilania,
 • klimatyzacji,
 • bezpieczeństwa, węzła telekomunikacyjnego,
 • monitorowania obiektu.

W rezultacie budując własny DC, należy poświęcić czas na zebranie odpowiedniej dokumentacji, pozwoleń etc., panowanie nad budową, a dopiero później można korzystać z zasobów, które powinno się modernizować i  serwisować.

Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zamknij