Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest POLCOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie (32-050) przy ulicy Krakowskiej 43.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: ul. Krakowska 43, 32-050 Skawina

 • za pomocą poczty elektronicznej kierowanej na adres: office@polcom.com.pl

 • telefonicznie pod nr.: +48 12 420 53 00

 

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Stanisław Borkowski. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Polcom, w tym realizacji Państwa praw, prosimy kierować na następujący adres skrzynki email: iod@polcom.com.pl

 

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) lub jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a).
Odbiorcy danych osobowych

Polcom jest wyłącznym administratorem informacji zgromadzonych w tym serwisie. Polcom nie będzie tych informacji sprzedawać, wydzierżawiać ani udostępniać żadnym stronom trzecim. Dane gromadzone
i przetwarzane przez Polcom mogą być ujawnione podmiotom trzecim z mocy prawa lub w konsekwencji wykonalnych nakazów organów rządowych, w razie uznania, że ujawnienie takie jest niezbędne dla:

 • ochrony praw Polcom lub osób trzecich,

 • ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innych osób,

 • zapobieżenia lub powstrzymania działań o charakterze nieetycznym lub obraźliwym

oraz we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach Polcom zostały określone w naszej Polityce Prywatności.

Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zamknij